Informácia 63. na rok 2022

Informácia 62. na rok 2022
4. augusta 2022
Informácia 64. na rok 2022
12. augusta 2022

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb t.j. do 05.08.2022