Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor Horné Mýto /ďalej len „DHZ“/ bol založený po najväčšom požiari v histórii dediny v roku 1924. Pri požiari vznikli obrovské škody na majetku, vyhorelo 21 rodinných domov. Na základe týchto skutočností sa obyvatelia dediny rozhodli založiť DHZ, pričom medzi zakladateľmi boli Karol Benyák, Gejza Bugár, Eugen Jávorcsik,Vojtech Novotny a Ján Radimák. Hlavnou činnosťou DHZ bola najprv ochrana majetku pri požiaroch, v súčasnej dobe sa však táto činnosť rozvýjala na záchranné práce pri povodniach, ktoré dedinu v poslednej dobe viackrát postihli.

DHZ sa každoročne zúčastňuje obvodných hasičských pretekov, organizuje oslavy sv. Floriána, patróna hasičov, s účasťou približne 80 dobrovoľných a profesionálnych hasičov z celého okresu Dunajská Streda.

Medzi najväčšie úspechy DHZ patrí udelenie „ďakovného listu“ v máji roku 2006, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, za aktívnu účasť a mimoriadnu obetavosť pri záchranných prácach súvisiacich s povodňami.

Techniku DHZ predstavuje najmä špeciálny hasičský automobil Karosa CAS k25 s príslušenstvom potrebným k prevedeniu požiarneho zásahu vodou alebo penou z vlastných alebo cudzích zdrojov hasiacich látok. Rozsiahle príslušenstvo vozidla umožňuje prevedenie najjednoduchšieho zásahu prenosným hasiacim prístrojom i technicky náročného zásahu nízkym aj vysokým tlakom vody, pričom vozidlo je v súčasnosti pred rekonštrukciou. Čo sa týka ostatnej techniky, v roku 2012 prostredníctvom dotácie udelenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, prebehla jej kompletná modernizácia, boli zakúpené najmä nové hadice, čerpadlá, agregátor, prúdnice, pracovné rovnošaty, teleskopický rebrík, hydrantový nádstavec a iné veci potrebné pre záchranné práce súvisiace s povodňami.

DHZ má v súčasnosti 45 členov, z toho 5 žien a 11 mladých hasičov. Predsedom DHZ je od roku 2009 doposiaľ JUDr. Eugen Domonkos. Medzi aktívne osobnosti patria Ildikó Bugárová, Juraj Benyák, Ladislav Nyári, JUDr. Eduard Zalka, Milan Simon, Bc. Tamás Németh, Oskár Pongrácz, Oto Barta a Michal Horváth.