Riaditeľ  Mgr. Venkovics Erika
Počet tried  1
Počet učiteľov  Bc. Gerezdesová Mária
Počet detí  18

                                                                                 logo

„Robte čokoľvek, čo vám otvorí oči a myseľ, šíri vašu skúsenosť. Myslíte si, že sa len hrá. Ale už vieme, o čo ide. Stať sa živým a aktívnym človekom, ktorý je doma na tomto svete.“ – Domokos Varga

Predškolské zariadenie je fáza mimoriadne dôležité  pre rozvoj osobnosti.  Vo vzdelávaní a učení deti získavajú skúsenosti a vzorce v materskej škole, ktoré sú rozhodujúce pre celý život. Preto je dôležité, aby rodičia poznali inštitúciu, ktorá vychováva dieťa. Voľba inštitúcie je dobrá, ak sa rodič dokáže stotožniť s pedagogickým programom,  vzdelávacími hodnotami inštitúcie.

Naša materská škola má potrebné osobné, materiálne, environmentálne a prevádzkové podmienky na realizáciu programu školy. Na splnenie cieľa materská škola zamestnáva kvalifikovaných učiteľov. Poskytujeme stravovanie deťom 3x jedlá denne. Budova materskej školy bola zrekonštruovaná v roku 2010, nad budovou sú nájomné byty. Oproti materskej škole je základná škola. Zriaďovateľom je obec.

Materská škola má priestranné skupinové izby, umývadlo, šatňu, dvor, ktorý je oplotený. Na dvore sú hojdačky, preliezačky, pieskovisko, drevené domy. Materiálne a technicky je vybavená škôlka, sú vybavené najvhodnejšie podmienky pre rozvoj detí.

Denný režim materskej školy sa začína o 6-30 hod. a končí o 16-15.hod.  V školskom roku 2021/2022 je do inštitúcie zapísaných 15 detí: od 2,5 do 6 rokov, z toho  chlapci 13, dievčatá 2.  Každodenné aktivity sa vykonávajú v jednej skupine pod vedením dvoch kvalifikovaných pedagógov.

Našu pedagogickú prácu uľahčuje aj interaktívna tabuľa, ktorá pomáha rozširovať vedomosti a obzory detí.  Dávame priestor záujmom a potrebám detí. Celé prostredie materskej školy slúži potrebám detí.

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho programu materskej školy je výchova ľudových tradícií, zachovanie tradičnej kultúry, ktorú môžeme deťom sprístupniť najmä rozprávkami, básňami, piesňami a ľudovými detskými hračkami. Pri tvorbe školských osnov a tvorby učebných osnov vychádzame zo štátnych učebných osnov, berúc do úvahy vnútorné a vonkajšie podmienky materskej školy, ako aj špecifiká materského vzdelávania. Vzdelávací program zahŕňa aj rozvoj jazykových zručností, ale snažíme sa, aby sa hravo naučli aj  štátny jazyk. Zabezpečujeme vzdelávacie aktivity, ktoré sú organizované tak, aby vytvárali vhodné podmienky pre zdravý rast a vývoj detí, berúc do úvahy vek, zdravotný stav a psychosomatický vývoj.

Máme veľmi dobrý vzťah s rodičmi, snažíme sa uspokojiť ich potreby a očakávania. Radi sa zúčastnia na podujatiach organizovaných materskou školou. Podujatia sú organizované tak, aby sa rodič a dieťa mohli spolu hrať, vytvárať a prežívať radosť z   stvorenia. Naše spoločné podujatia: Tekvicový festival, Vianoce, Maškarný ples, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s materskou školou.

Našou úlohou je pripraviť deti do školy, naučiť ich na najzákladnejšie veci, ako je hravé učenie, potreba cvičenia, získavanie hygienických návykov. Dôležitou úlohou materskej školy je objaviť hodnotu v každom dieťati. .

aktualizované 15.02.2022