CSEMADOK ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA HORNÉ MÝTO                                                                                    

Csemadok – Spoločenský a vzdelávací  Zväz Maďarov na Slovensku –ZO   v Hornom Mýte  je otvorenou  kultúrnou  a spoločenskou  organizáciou, ktorá ochraňuje špecifické záujmy, napomáha účinnému pôsobeniu maďarskej civilnej spoločnosti v obci a aktívne sa podieľa na realizácii  rozvojových programov  obecnej samosprávy.

Hlavným poslaním Csemadoku je vytvárať priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia, uchovávať a oživovať tradičné ľudové zvyky a zvyšovať kultúrne povedomie občanov.

Vo svojej činnosti považuje za osobitne dôležité  realizáciu nasledovných zámerov:

  1. a) Vytvárať rôzne možnosti príslušníkom maďarskej národnej komunity na sebaurčenie     a sebarealizáciu;
  2. b) V duchu europského myslenia sa podielať na realizácii  zachovania a rozvíjania národnostnej kultúry.
  3. c) Organizácia prisudzuje mimoriadny význam zachovaniu a rozvíjaniu národnej identity maďarskeho obyvateľstva v obci , zachovaniu a pestovaniu ich národnej kultúry, tradícií a materinského jazyka.
  4. d) Pri realizácii svojho programu Csemadok spolupracuje s organizáciami a inštitúciami  obce ,  ktoré majú vo svojom programe totožné alebo podobné zámery a ciele.

Základná organizácia CSEMADOK v Hornom Mýte bola založená  v mesiaci január 1952. Podľa jestvujúcej dokumentácie medzi zakladateľmi organizácie patrili: Irén Andrejkovics,Tibor Bugár, János Fejes, Rozália Fekete, Erzsébet Kása, János Kotár, Béla Kovács, Ilona Schill, István Táncos a László Tóth.

Najvýznamnejšie kultúrne skupiny ZO CSEMADOK v Hornom Mýte po roku 1952 boli: Ochotnotnícka divadelná skupina, estrádna skupina, ženský a mužský folklórny súbor a citarárska skupina.  V rámci organizácie aktívnu činnosť vyvíjalo aj ženské futbalové družstvo. V roku 1968 bol zaloložený  vzdelávací  mládežnícky klub. Ochotnícka divadelná skupina v roku 2013 oslavovala 50. výročie svojho založenia a ženská spevácka skupina v tom istom roku oslovala svoju 30 ročnú úspešnú činnosť a v súčasnej dobe je najaktívnejšou kultúrnou skupinou v obci. Pravideľne  vystupuje  na významných obecných podujatiach.

Organizáciu vedie 14 členný výbor,ktorý  svoje akcie organizuje a usporiada podľa vypracovaného mesačného akčného programu. Kontrolu vykonáva dvojčlenná revízna skupina.

Predsedovia základnej organizácie CSEMADOK v Hornom Mýte od roku 1952 boli:

István Csörgei, Lajos Menyhárt, Gyula Puss, Ödön Oláh, Irén Csibrányi, Lőrinc Fűzék,a Pál Dosztig. Predseda organizácie  od roku 2015 do roku 2019 bol Mgr. Péter Németh.

Na výročnej členskej schôdzi v decembri 2019  za predsedu miestnej organizácie CSEMADOK  bol zvolený Pál Dosztig . Ostatní členovia výboru organizáce:  Ödön Oláh, György Benyák, Albin Almási, Lídia Kozma, Zsuzsanna Dosztig, Erzsébet Almási, József Bognár, Kocsisné Hajnalka Almási, Ilona Horváth, Katalin Katona, Klaudia Kozma a Monika Varga.

Revízna skupina: Judit  Izsóf  a Karolina Görcs

Aktualizované 09.03.2022