Csemadok

                                Csemadok, základná organizácia Horné Mýto                                                                                            

Csemadok – Spoločenský a vzdelávací  Zväz Maďarov na Slovensku –ZO   v Hornom Mýte  je otvorenou  kultúrnou  a spoločenskou  organizáciou, ktorá ochraňuje špecifické záujmy, napomáha účinnému pôsobeniu maďarskej civilnej spoločnosti v obci a aktívne sa podieľa na realizácii  rozvojových programov  obecnej samosprávy.

Hlavným poslaním Csemadoku je vytvárať priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia, uchovávať a oživovať tradičné ľudové zvyky a zvyšovať kultúrne povedomie občanov.

Vo svojej činnosti považuje za osobitne dôležité  realizáciu nasledovných zámerov:

 a) Vytvárať rôzne možnosti príslušníkom maďarskej národnej komunity na sebaurčenie     a sebarealizáciu;

  b) V duchu europského myslenia sa podielať na realizácii  zachovania a rozvíjania národnostnej kultúry.

 c) Organizácia prisudzuje mimoriadny význam zachovaniu a rozvíjaniu národnej identity maďarskeho obyvateľstva v obci , zachovaniu a pestovaniu ich národnej kultúry, tradícií a materinského jazyka.

d) Pri realizácii svojho programu Csemadok spolupracuje s organizáciami a inštitúciami  obce ,  ktoré majú vo svojom programe totožné alebo podobné zámery a ciele.

Základná organizácia CSEMADOK v Hornom Mýte bola založená  v mesiaci január 1952.

Najvýznamnejšie kultúrne skupiny ZO CSEMADOK v Hornom Mýte po roku 1952 boli: Ochotnotnícka divadelná skupina, estrádna skupina, ženský a mužský folklórny súbor a citarárska skupina.  V rámci organizácie aktívnu činnosť vyvíjalo aj ženské futbalové družstvo. V roku 1968 bol zaloložený  vzdelávací  mládežnícky klub. Ochotnícka divadelná skupina v roku 2013 oslavovala 50. výročie svojho založenia a ženská spevácka skupina v tom istom roku oslovala svoju 30 ročnú úspešnú činnosť a v súčasnej dobe je najaktívnejšou kultúrnou skupinou v obci. Pravideľne  vystupuje  na významných obecných podujatiach.

  Organizáciu vedie 16 členný výbor,ktorý  svoje akcie organizuje a usporiada podľa vypracovaného mesačného akčného programu. Kontrolu vykonáva dvojčlenná revízna skupina.

Predsedovia základnej organizácie CSEMADOK v Hornom Mýte od roku 1952 boli:

István Csörgei, Lajos Menyhárt, Gyula Puss, Ödön Oláh, Irén Csibrányi, Lőrinc Fűzék,

a Pál Dosztig. Predseda organizácie od roku 2014 je: Mgr. Péter Németh.