Základná škola

Riaditeľ PaedDr. Alžbeta Nagyová
Počet učiteľov 3
Počet žiakov 19
Adresa školy 930 13 Horné Mýto , Školská 5
Telefónne číslo 031 / 5581 322, e-mail: skola@zsmhmyto.edu.sk

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Horné Mýto

Adresa: Školská 5/5, 930 13 Horné Mýto, e-mail: skola@zsmhmyto.edu.sk

Riaditeľka školy: PaedDr. Alžbeta Nagyová, učiteľka Mgr. Andrea Kissová, vychovávateľka: Mgr. Renáta  Kántorová. Náboženskú výchovu vyučuje pani učiteľka Mgr. Gabriela Mikosová. Samozrejme všetci pedagógovia majú potrebné vzdelanie, dvaja majú aj atestáciu.

Naša škola sa nachádza v centre dediny, v tichej uličke, oproti Obecnému úradu a škôlke. Polohu školy považujeme preto za výhodnú, že naša ulica je ďaleko od cestnej premávky a naši žiaci sa môžu pohybovať aj v okolí školy v bezpečí.

Budova školy je jednoposchodová. Toto leto bola obnovená fasáda, dostala nove „oblečenie“, bola zateplená a boli vymenené okná. Školský dvor je obrovský a upravený. Hojdačky a futbalové ihrisko ponúkajú veľa možností na pohyb pre deti nielen cez veľkú prestávku, ale aj poobede, v školskom klube. Naši pedagógovia kladú veľký dôraz na pobyt vonku, a preto podľa počasia trávia aj v zimnom období veľa času na školskom dvore. Toto je nevyhnutné nielen kvôli zdraviu ale aj kvôli zdravému vývinu detí. Často zdôrazňujeme aj rodičom, že v dnešnej elektronickej dobe sa detičky pohybujú veľmi málo.

V školskom roku 2017/2018 našu školu navštevuje 19 žiakov. V prvej triede máme 6 prváčikov, druhá a štvrtá trieda je spojená, tam chodí 7 žiakov, a tretiu triedu navštevuje 6 žiakov. V spojenej triede pani učiteľka musí prácu žiakov zorganizovať tak, aby v čase keď jedna skupina pracuje samostatne, venuje sa druhej. Toto riešenie samozrejme nie ja najlepšie, ale na druhej strane pomáha deťom aby sa osamostatnili. Samostatná práca bude veľmi dôležitá na druhom stupni, kde už žiačik nebude mať možnosť, aby ho stále „držali za ruku“.

Vyučovanie sa začína ráno o 8 hodine. Žiaci do školy prichádzajú o 7.45. Školský klub sa začína o 12.30 a končí o 17.00. V septembri na prvej rodičovskej schôdzi vždy upozorníme rodičov, že v prípade potreby doviezť dieťa do školy skôr, vieme zabezpečiť vopred vyžiadaný dozor. To isté sa vzťahuje aj na popoludňajšie hodiny.

Naša škola je vybavená interaktívnou tabuľou, ktorú používame počas vyučovania, aby sme spestrili jednotlivé predmety. Vieme ju využiť nielen pri matematických príkladoch, ale aj pri čítaní alebo pri výučbe cudzích jazykov.

Na jeseň pravidelne organizujeme prechádzky do prírody, nakoľko sa naša obec nachádza v blízkosti Prírodnej rezervácie Klátovské rameno a Malého Dunaja. Zväčša požiadame o spoluprácu miestneho poľovníka, ktorý porozpráva o zvieratách, priblíži život divej zveri.

Každý rok pravidelne chodíme so žiakmi k zubnej lekárke, MUDr. Beáte Bognárovej, ktorá pravidelne robí preventívnu prehliadku zubov deťom.

Každoročne v októbri organizujeme vyrezávanie tekvíc, do ktorého aktívne zapájame aj rodičov. V zime nás navštívi Mikuláš. Na  konci kalendárneho roka počas Adventného obdobia sa pripravujeme na najkrajšie sviatky roka, robíme ručné práce a rôzne ozdoby.

Po rozdaní polročných vysvedčení máme fašiangový maškarný ples spolu s miestnou škôlkou, a tým ukončíme prvý polrok školského roku.

Pravidelne navštevujeme divadelné predstavenia v Dunajskej Strede v kultúrnom dome.   Do divadla chodíme linkovým autobusom, aby aj táto cesta bola pre deti zážitkom. Deti v divadle najviac bavia rozprávky sprevádzané hudbou. Najbližšie predstavenie, ktoré máme naplánované na marec budú Tri prasiatka.

Na Deň matiek každoročne pripravujeme program v miestom kultúrnom dome spolu s deťmi z materskej školy. Mamičky a babičky vždy prekvapíme aj drobným darčekom, ktorý deti vyrobia za pomoci pani učiteliek.

Medzi koncoročné výlety školy patrí aj návšteva dopravného ihriska, kde si deti upevnia svoje vedomosti a zručnosti v dopravnej premávke. Pred koncom školského roka organizujeme školský výlet, ktorého sa zúčastňujú aj rodičia.

Škola v našej obci úzko spolupracuje s obecným zastupiteľstvom a škôlkou. Naši žiaci účinkujú na všetkých obecných podujatiach s vopred pripraveným kultúrnym programom.

Najväčším „mecenášom“ našej školy je náš rodák Pál Nagy, ktorého rodičia učili na našej škole v 20-tych rokoch 20. storočia. Žije v Kanade, ale nezabúda na školu svojej rodnej obce. Každoročne nás podporí významnou finančnou čiastkou. Tento príspevok využívame na návštevu kultúrnych podujatí a zakúpenie školských pomôcok a odmien za vysvedčenie.

Na jeho podnet sme založili „Vtáčí klub“, kde deti spoznávajú okolitú flóru a faunu Žitného ostrova.

Kladieme veľký dôraz na výuku materinského jazyka. Snáď nemusíme zdôrazňovať mienku odborníkov, ktorí svojimi dlhoročnými skúsenosťami potvrdzujú dôležitosť výučby v materinskom jazyku.

Radi by sme poukázali na dôležitosť toho, aby dieťa prvé roky školskej dochádzky absolvovalo v domácom prostredí. Pre školáčika je aj samotný začiatok školskej dochádzky náročný a zaťažujúci, nieto ešte v cudzom v prostredí.

Napriek tomu, že v našej škole je aj spojená trieda, alebo sa vyučujú niektoré predmety spoločne, malý počet žiakov umožňuje individuálny prístup k jednotlivcovi.

Výuka  v spojenej triede prebieha paralelne. To znamená že obe triedy preberajú ten istý alebo podobný predmet. Učiteľ počas svojej hodiny rozdelí prácu oboch tried tak, aby jedna skupina vykonávala samostatné zadania, zatiaľ čo on preberá s druhou skupinou nové učivo. Často dokáže prácu oboch skupín skĺbiť.

Netreba sa obávať, že by niektorý žiak zaostal. Krásnym príkladom je pozitívna odozva a pochvala našich odchovancov, ktorí sa úspešne uchytili v ďalšom štúdiu.

Kladieme veľký dôraz na spoluprácu s rodičmi. Veríme, že naša snaha prinesie pozitívne vzťahy medzi rodičmi a našou školou. Medzi inými aj príjem z Rodičovského plesu zabezpečuje našim žiakom koncoročný výlet ako odmenu za celoročnú prácu.

Pevne veríme, že deti budúcich generácií budú rovnako radi navštevovať našu školu, ako sme ju navštevovali my.