Informácia 36. na rok 2022

Informácia 35. na rok 2022
23. apríla 2022
Informácia 37. na rok 2022
6. mája 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že sme obdŕžali od Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie zámer žiadateľa AN Holding s.r.o. Kútniky ohľadom vytvorenie stavebných pozemkov v katastri obce Horné Mýto. Nakoľko sa jedná o viaclistový dokument, na webovú stránku nie je možné uložiť, práve preto oznamujeme, že verejnosti je sprístupnené po dobu 21 dni t.j. do 17.5.2022 na úradnej tabuli obce Horné Mýto, Hlavná 275/24.Vrejnosť pripomienky môže podávať na Obec Horné Mýto písomne a elektronicky na e-mailovú adresu : hornemyto@intermail.sk alebo starosta-hm@intermail.sk do 16.5.2022.

Dokument: sprievodný list :