Informácia XVI. na rok 2021

Informácia XV. na rok 2021
19. júla 2021
Informácia XVII. na rok 2021
23. júla 2021

Oznam ohľadne školského stravovania

            Obec Horné Mýto týmto dáva do pozornosti rodičom, že v zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (zákon č. 257/2021 Z. z.). Obec Horné Mýto, ako žiadateľ tejto dotácie podľa zákona má hlásiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) menný zoznam detí, na ktoré chcú rodičia uplatniť dotáciu na školské stravovanie na školský rok 2021/2022 do 10.08.2021.

            Ak zákonný zástupca dieťaťa chce uplatniť svoj nárok na dotáciu na stravovanie musí podať: „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“.

Miesto podania čestného vyhlásenia:

  • poštou – Obec Horné Mýto, Hlavná 275/24, 930 13 Horné Mýto
  • osobne – Na obecnom úrade počas stránkových dní

Tlačivo je zverejnené na webovej stránke obce – www.hornemyto.sk

Vyhlásenie je potrebné podať do 09.08. 2021.