Informácia XII. na rok 2020

Informácia XI. na rok 2020
27. augusta 2020
Informácia XIII. na rok 2020
23. septembra 2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Dunajská Streda

dňom 31. 08. 2020 od 12:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

 

Aktualizované 02.09.2020