Informácia č.12
4. júla 2023
Informácia č.14
12. júla 2023

Výzva

Obec Horné Mýto ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. Váš nedoplatok ste povinný uhradiť buď zaplatením do pokladni obecného úradu ,poštovou poukážkou alebo na účet obce , IBAN: SK56 7500 0000 0040 2895 8446.

Vyzývame Vás, aby ste nedoplatok uhradili, inak Obec Horné Mýto ako správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatku dane prostredníctvom exekútora.